Skip to content

23 Februarie

February 23, 2014

 

Pomenirea Sfîntului Sfinţitului Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei

 

Sfintul Policarp, acest mare bărbat apostolic, s-a născut păgin. Sfintul loan

Evanghelistul şi Teologul 1-a adus la Sfinta Credinţă a lui Hristos şi 1-a botezat. In

copilăria sa, Policarp a rămas orfan şi o femeie nobilă văduvă, Calista, in urma

unei vedenii, 1-a luat la sine şi 1-a crescut ca pe fiul ei. incă din copilărie Policarp

era pios şi milostiv. El voia cu rivnă să imite viaţa Sfintului Vucol, care era pe

atunci Episcopul Smirnei, precum şi vieţile Sfinţilor Apostoli loan şi Pavel, pe care

ii cunoscuse şi cărora le ascultase cuvintele. Sfintul Vucol 1-a hirotonit presbiter,

iar inainte de a muri 1-a desemnat ca pe succesorul său la scaunul Episcopal din

Smirna. Episcopii cei apostolici, care se strinseseră la inmormintarea Sfintului

Vucol, 1-au sfinţit şi pe Policarp intru episcop, incă de la inceput Sfintul Policarp a

primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. El a scos diavolul dintr-un rob al

unui prinţ şi cu rugăciunile a oprit un incendiu groaznic care se pornise in cetatea

Smirnei. Văzind acestea, păginii il socoteau pe Episcopul Policarp ca pe unul

dintre zei; căci el a făcut să vină ploaie in vreme de secetă cumplită, el vindeca

bolile, avea darul străvederii şi al prorociei, pe lingă multe alte daruri şi harisme

duhovniceşti. El a suferit mucenicia in timpul impărăţiei lui Marcus Aurelius. Cu

trei zile inaintea morţii, Sfintul Policarp a prorocit: ≪in trei zile, voi fi aruncat şi

ars in foc pentru Numele Domnului şi Dumnezeului meu lisus Hristos≫. Şi cu

adevărat, cind in a treia zi a fost apucat de soldaţi şi tirit in faţa judecăţii, el a

strigat: ≪Să fie aceasta voia Domnului şi Dumnezeului meu!≫. Cind judecătorul 1-

a sfătuit să se lepede de Hristos şi să recunoască zeii Romei, Policarp a zis: ≪Eu nu

pot da ceea ce este mai bun, pe ceea ce este mai rău!≫. Cu deosebire evreii il urau

pe Sfintul Policarp şi voiau cu tot chipul să obţină să fie ars de viu. Cind 1-au legat

de rug, el s-a rugat lui Dumnezeu multă vreme. El era foarte bătrin, cu pletele albe

ca argintul şi faţa strălucitoare ca a unui inger. Cei de faţă au văzut cum limbile de

foc il inconjoară fără să il atingă, inspăimintaţi de aceasta, judecătorii cei păgini au

poruncit gidelui să-1 străpungă cu săgeţi, prin limbile cele de foc. Cind a fost

impuns, atit de mult singe a curs din rănile lui, incit a stins cu desăvirşire văpaia

focului, iar trupul lui a rămas intreg şi nears. La rugăminţile nelegiuite ale evreilor,

judecătorul a poruncit ca trupul cel mort să fie ars după obiceiul paginilor greci.

Astfel cei plini de toată răutatea au ars trupul mort al aceluia pe care nu au putut

să-1 ardă pe cind era viu. Sfintul Sfinţit Episcop Policarp a luat mucenicia in

Sfinta şi Marea Zi Simbătă a anului 167 după Hristos.

Pomenirea Sfîntului Cuvios Damian

Sfintul Damian a fost monah in Minăstirea Esfigmenu din Sfintul Munte Athos, şi

contemporan şi impreună-nevoitor al slăvitului monah Cosma din Minăstriea

Zografu. El a dus o viaţă de aspre nevoinţe duhovniceşti pe Muntele Samaria, cel

care se află intre Esfigmenu şi Hilandar. El a adormit cu pace la anul 1280 după

Hristos. La moartea lui, din trup a ieşit un miros de bună mireasmă, lucru care a

durat timp de patruzeci de zile.

Cugetare

 

Sfintul Policarp astfel le scrie Filipenilor despre preotul Valentin care căzuse in

păcatul iubirii de arginţi şi care ascundea pentru sine banii cuveniţi Bisericii: „intristat

este sufletul meu foarte din pricina lui Valentin care, fiind odată presbiter impreună cu

noi, şi-a uitat rangul [preoţesc] cel dăruit lui de Domnul. De aceea vă rog, feriţi-vă de

necurata zgircenie şi rămineţi curaţi şi drepţi. Feriţi-vă de orice rău. Căci cel care nu

se poate stăpini pe sine, cum va putea invăţa pe alţii să se stăpinească? Cel care cade

in patima iubirii de arginţi işi intinează sufletul cu fărădelegea inchinării la idoli şi se

numără cu păginii.

Cine este cel care nu vede judecata lui Dumnezeu? Aşa cum Sfintul Apostol Pavel

ne invaţă,

Au nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? (I Cor. 6: 2) Cu alte cuvinte, noi

aşa ceva nu am mai văzut niciodată printre voi, fllipenii, nici am mai auzit; căci

printre voi a dus Binecuvintatul şi Marele Pavel o viaţă de nevoinţe, şi despre voi

grăieşte el cu laudă la inceputul epistolei celei de el scrise către voi; către voi, care

il cunoşteaţi pe Dumnezeu pe cind incă noi, Policarp, incă nu-L cunoşteam, nici

noi şi nici locuitorii Smirnei. Fraţilor, de aceea sint intristat foarte din pricina lui

Valentin şi a soţiei lui. Mă rog lui Dumnezeu să le dăruiască pocăinţă. Dar voi, sa

nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci povăţuiţi-l ca pe un frate (2 Ţes. 3: 15),

invăţindu-1 să se indrepte, ca pe un fiu risipitor ce se află in suferinţă, aşa incit

intreg trupul Bisericii să fie sănătos.

 

Luare aminte

Să luăm aminte la Stăpinul Hristos, Cel Care a stat de vorbă cu samarineanca:

• La cum mai intii mintea femeii se afla cu totul in inţelesul cel trupesc al

cuvintelor rostite de El;

• La cum Stăpinul cu blindeţe a călăuzit mintea femeii către inţelesurile cele mai

inalte, duhovniceşti;

• La cum această grăire a Mintuitorului cu samarineanca a dus la convertirea

multora la Hristos;

• La cum mai intii, seminţele cuvintelor Domnului par că putrezesc in mintea cea

trupească, dar mai tirziu ele invie, cresc, se coc şi aduc multă roadă

duhovnicească.

 

Predică

Despre lucrările Mîntuitorului Hristos

 

Căci lucrurile pe care Mi le-a dat Tatăl ca să le săvîrşesc, lucrurile acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis (loan 5:36).

Fraţilor, care sint aceste lucruri ale lui Hristos? Ele sint lucrările Stăpinului Care

Se intoarce din călătoria cea indepărtată şi-Şi găseşte casa jefuită şi pustie. Ele sint

lucrările Doctorului Care a păşit in cel mai infestat spital al zidirii – societatea

umană – aducind cu Sine medicamente şi vindecind cu putere. Mai departe, ele sint

lucrările Regelui Care S-a intors in ţara Lui şi a găsit-o in ruină şi sfişiată in multe

bucăţi, iar pe locuitorii cetăţeni ca pe nişte robi in pămint străin. Ele sint lucrările

Fratelui mai mare Care a călătorit pină

departe ca să-Şi adune fraţii mai mici care s-au depărtat ca nişte risipitori şi s-au

sălbăticit. Ele sint lucrările Vindecătorului, Păstorului, Eroului şi Chivernisitorului.

Cu adevărat, nu mici sint lucrările acestea! Omul obişnuit, inzestrat cu cea mai

mare ştiinţă, cu toată priceperea şi cu tot curajul, nu ar putea să le săvirşească nici

dacă ar avea la dispoziţie trei mii de ani; el nici nu ar putea să pună inceput acelor

lucrări pe care Mintuitorul Hristos le-a săvirşit in trei ani şi jumătate ale

propovăduirii Sale pe pămint. Dar nu un singur om, ci nici chiar toţi oamenii din

toate timpurile adunaţi la un loc nu ar putea să săvirşească lucrările lui Hristos,

nici dacă ar avea la dispoziţie toată veşnicia.

Dar cum a putut Mintuitorul să săvirşească atit de multe lucrări? El a reuşit cu

ajutorul a cinci mari minuni: Smerenia, Cuvintul, Fapta, Singele şi invierea.

Ce mărturie aduc lucrările lui Hristos? intii, că nu pămintul este cel care L-a trimis

pe El, ci Cerul; Al doilea, că nu un inger L-a trimis pe El, ci insuşi Tatăl Ceresc; Al

treilea, că nimeni nu poate săvirşi asemenea lucrări decit dacă este El insuşi la fel

de mare ca Dumnezeu, la fel de inţelept ca Dumnezeu, la fel de puternic ca

Dumnezeu, la fel de milostiv ca Dumnezeu; Da! Cu adevărat nimeni Care nu este

El insuşi egal cu Dumnezeu!

O, cit de neinsemnate sint lucrurile noastre pe lingă ale Mintuitorului Hristos!

Doar o fărimă să avem din bunătatea şi rivna lui Hristos, din hărnicia şi buna Lui

credinţă, şi ne-am putea duce la indeplinire lucrările noastre proprii in chip

desăvirşit. Dăruieşte-ne nouă acea fărimă, O Stăpine lisuse Hristoase, căci nici nu

o putem afla pe ea pe acest pămint, şi nici vrednici de ea nu sintem!

Căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită in veci, Amin.

sursa: Proloagele de la Ohrida volumul I Sfantul Nicolae Velimirovici

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: