Skip to content

March 24, 2014

Despre Cuvîntul lui Dumnezeu cel atotputernic

Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă (Luca 1: 37).

Şi a zis Dumnezeu: „ Să fie lumină!” Şi a fost lumină (Facerea, l: 3). Pină ce nu a

zis Dumnezeu, lumină nu a fost. Nici nu era cineva care să ştie ce este măcar

lumina, pină cind nu a zis Dumnezeu să fie, şi a fost lumină. Tot aşa şi apa s-a

făcut pe pămint, care a dat la iveală uscatul, tot aşa şi tăriile, şi vegetaţia cu

animalele de pe pămint, iar la urmă, omul.

Pină ce nu a zis Dumnezeu, nimic din acestea nu a existat şi nimeni in afară de El

nu a ştiut că asemenea lucruri pot măcar exista. Prin puterea Cuvintului Său,

Domnul Dumnezeu a creat toate cite sint făcute pe pămint şi in ceruri. Tot ce a voit

Dumnezeu să fie şi a zis să fie neapărat a fost, şi nu s-a putut să nu fie, căci

cuvintul lui Dumnezeu este irezistibil şi creator. Facerea lumii este o minune mare

a cuvintului lui Dumnezeu.

Făcind toate cite sint, Dumnezeu a rinduit tot prin cuvintul Său şi ierarhiile in

creaţie şi modalitatea existenţei şi comportamentul tuturor

creaturilor faţă de zidire şi intre ele. Această ordine şi modalitate pe care Dumnezeu

le-a intemeiat este o minune mare a cuvintului lui Dumnezeu. Căci există ordine şi o

rinduială a existenţei printre lucrurile create, care este vizibilă şi comprehensibilă

pentru noi oamenii; şi mai există o ordine şi o rinduială, care nu este nici vizibilă şi

nici inţeleasă de către noi, oamenii. Potrivit acestei ordini şi rinduieli de noi nevăzute

şi neinţelese, care este o taină a Sfintei Treimi, printre oameni au avut şi au loc

fenomene pe care, atunci cind le văd, ei le numesc minuni. O asemnea minune, o

asemenea faptă minunată in toată zidirea este zămislirea fără de bărbat a Stăpinului

nostru lisus Hristos Dumnezeu in pintecele Fecioarei Măria. Această minune arată o

suspendare a legilor firii celor văzute şi inţelese nouă, sau, cum spun sfintele texte

liturgice, „o biruire a legilor firii.”Această minune insă este intru totul conformă

ordinii şi rinduielii celor care rămin pururi neinţelese de mintea omenească. Această

naştere, cu adevărat, este poate cea mai mare minune care s-a arătat vreodată ochilor

noştri muritori. Totuşi, şi intreaga lume zidită este un miracol, şi intreaga ordine şi

rinduială a firii de noi văzute şi inţelese este un miracol, care miracole toate au luat

fiinţă prin cuvintul lui Dumnezeu. Tot astfel, prin cuvintul Iui Dumnezeu, S-a zămislit

şi Pruncul Dumnezeiesc in pintecele Fecioarei. Ambele ordini ale firii, şi cea de noi

inţeleasă, şi cea de noi in veci neinţeleasă, au fost infiinţate prin puterea şi cuvintul lui

Dumnezeu. De aceea la intrebarea Cum va fi aceasta? (Luca 1: 34) minunatul Gavriil

ii răspunde Fecioarei astfel: La Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă (Luca l: 37).

O Stăpine Doamne Dumnezeul nostru, Făcător, Nemuritor, şi de minuni Lucrător,

luminează minţile noastre ca nicicind să ne indoim, ci pururea să credem, şi

luminează limbile nostre ca nicicind pre Tine să Te iscodim, ci pre Tine pururea să Te

lăudăm,

Căci Ţie se cuvine toată slava şi mulţumită in veci, Amin.

 

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: